05/10/2023

 Xanh biển nhạt, Đỏ: dây mass

Trắng: dương sau khóa

Đấu tắt:

Xanh biển nhạt+ Xanh non nhạt, Trắng + Xanh biển đậm: Xuống kính

Đỏ+ Xanh biển đậm, Trắng + Xanh non nhạt: lên kính


Trắng+ Xanh biển nhạt, trắng + đỏ: Nếu 2 cặp lên đèn thì điện bình thường.

Bình Luận

Naruto

Lượt Theo Dõi

Theo Dõi

ONE PIECE

Copyright © 2017 TUANST.COM - Powered by Blogger